Monitorowanie i raportowanie

  • przygotowywanie skonsolidowanych raportów obejmujących wszystkie/poszczególne składniki majątku;
  • wycena rynkowa składników majątku;
  • raportowanie efektywności, kalkulacja stóp zwrotu generowanych przez poszczególne składniki majątku;
  • raportowanie wyników działań optymalizujących koszty.