Wealth Management – Strategia Zarządzania Majątkiem

  • przeprowadzenie audytu inwestycyjnego poszczególnych składników majątku Klienta;
  • zdefiniowanie strategicznych celów inwestycyjnych Klienta, w tym określenie profilu ryzyka i horyzontu inwestycyjnego;
  • konsultacje inwestycyjne;
  • wypracowanie i wdrożenie strategii inwestycyjnej;
  • alokacja aktywów Klienta (na rynku lokalnym oraz globalnym);
  • rekomendacja doboru partnerów, dostawców produktów i usług finansowych;
  • stałe monitorowanie sposobu realizacji strategii inwestycyjnej wraz z okresowym raportowaniem stanu aktywów i zmian wartości majątku (koszty vs generowane stopy zwrotu, wartość rynkowa aktywów, prognoza przepływów pieniężnych) oraz rekomendacje zmian;
  • reprezentowanie Klienta w relacjach z instytucjami finansowymi;
  • asset management, portfolio management.