Doradztwo podatkowe

W ramach doradztwa w tym obszarze, Kancelaria KLP zapewnia pomoc w zakresie:
 • oceny skutków podatkowych realizowanych projektów, w tym w szczególności fuzji i przejęć, podziałów i połączeń podmiotów gospodarczych z perspektywy skutków podatkowych, jakie wiążą się z ich dokonaniem,
 • opiniowania wszelkiego typu umów handlowych i porozumień w aspekcie skutków podatkowych, jakie wywołują,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników,
 • opracowywanie efektywnych podatkowo sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • przeprowadzania kompleksowych audytów prawnych due diligence poprzedzających realizację określonych transakcji kapitałowych, obejmujących między innymi zagadnienia podatkowe,
 • bieżącego doradztwa prawnego, dotyczącego wszelkich zagadnień podatkowych, w szczególności związanych z prowadzoną przez Klientów działalnością gospodarczą.
Kancelaria uczestniczy także i doradza Klientom w zakresie postępowań podatkowych oraz prowadzenia spraw spornych poprzez: 
 • doradztwo w okresie poprzedzającym kontrole podatkowe,
 • doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
 • przygotowywanie zastrzeżeń i wniosków do protokołów kontroli skarbowych,
 • przygotowywanie odwołań oraz zażaleń w toku postępowań podatkowych,
 • doradztwo w trakcie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków,
 • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację w trakcie postępowań zainicjowanych wniesieniem tych skarg,
 • przygotowywanie skarg konstytucyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację w Trybunale Konstytucyjnym,
 • przygotowywanie skarg do Komisji Europejskiej w związku z niezgodnością przepisów prawa polskiego bądź praktyki orzeczniczej z przepisami wspólnotowymi,
 • opracowywanie zagadnień z zakresu prawa europejskiego na potrzeby toczących się podatkowych spraw spornych,
  w tym projektowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE,
 • doradztwo i reprezentację w postępowaniach karno - skarbowych.