Fundusze inwestycyjne

W zakresie obsługi towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych
Kancelaria KLP świadczy następujące usługi:
  • doradztwa w zakresie tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych oraz reprezentacji w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, w szczególności w postępowaniach o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, ale także w innych sprawach związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych;
  • stałej obsługi prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności sporządzanie wszelkich regulaminów, struktur organizacyjnych, umów z podmiotami zarządzającymi aktywami oraz umów z agentem transferowym oraz nadzór nad ich należytym wykonywaniem;
  • doradztwa w zakresie wszelkich umów o współpracy zawieranych pomiędzy inwestorem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych, a także umów wniesienia akcji lub udziałów spółek prawa handlowego jako wpłaty na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych;
  • doradztwa w zakresie projektów sekurytyzacyjnych;
  • przeprowadzania kompleksowych audytów due diligence poprzedzających zawarcie określonych transakcji kapitałowych, obejmujących badanie prawne i podatkowe podmiotów gospodarczych.