Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach doradztwa w tym obszarze, Kancelaria świadczy usług w zakresie:
 • doradztwa w kwestiach nawiązywania oraz rozwiązywania stosunków pracy,
 • opracowywania projektów umów o pracę, umów zlecenia oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym, jak również wszelkich dokumentów, dotyczących zatrudnienia, a wymaganych przez reguły korporacyjne,
 • opracowywania dokumentów stanowiących wewnętrzne normy prawa pracy, w szczególności regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • wsparcia w kontaktach z organizacjami związkowymi,
 • doradztwa w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych,
 • doradztwa w zakresie optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia;
 • doradztwa w zakresie optymalnych form zatrudnienia menedżerów, w szczególności opracowywania projektów kontraktów menedżerskich oraz dokonywania oceny kontraktów zawartych,
 • doradztwa w procesie projektowania systemów wynagrodzeń pracowników oraz innych form świadczeń na ich rzecz,
  w tym w szczególności przygotowywanie i opiniowanie programów motywacyjnych dla wyższej kadry menedżerskiej oraz opracowywanie wszelkich dokumentów koniecznych do ich wprowadzenia,
 • doradztwa w zakresie prowadzenia dokumentacji zatrudnienia,
 • doradztwa związanego ze zmianami strukturalnymi zakładów pracy w następstwie łączenia, podziału i przekształcenia spółek, w tym w szczególności stanowiącymi konsekwencję przejęcia zakładu pracy - dowiedz się więcej »
 • doradztwa prawnego związanego z optymalizacją podatkową zatrudnienia - dowiedz się więcej »