Marcin Sierpiński

Radca Prawny

Kariera

W 2006 r. ukończył z pierwszą lokatą studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a egzamin radcowski złożył w 2010 r. Z Kancelarią związany od 2011 roku.

Doświadczenie

Marcin Sierpiński od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie i procedurze administracyjnej ze szczególnym naciskiem na regulacje dotyczące budowlanego procesu inwestycyjnego oraz dotyczące prowadzenia działalności objętej nadzorem nad rynkiem finansowym, a także w prawie umów gospodarczych oraz prawie ochrony konkurencji i konsumentów.

Prowadził wiele postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących nieruchomości i procesu inwestycyjnego oraz uczestniczył w szeregu badań due dilligence projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości. Świadczył również stałe usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii, doradzając m.in. w zakresie stanu prawnego nieruchomości, środowiskowych i planistycznych uwarunkowań ich zagospodarowania, jak również pozwoleń na budowę.

Uczestniczył w realizacji szeregu transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów lub akcji, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, w tym poprzez udział w badaniach due dilligence przedmiotu takich transakcji (także pod kątem ewentualnych obowiązków względem Prezesa UOKiK) oraz doradztwo w postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji; doradza i reprezentuje przedsiębiorców również w postępowaniach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

Doradzał również towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz przedsiębiorcom będącym uczestnikami funduszy inwestycyjnych w zakresie m.in. tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, dalszych emisjach ich certyfikatów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności takich funduszy i zarządzających nimi towarzystw, w tym poprzez udział w badaniach due dilligence z tego zakresu.

Obecnie stale obsługuje i reprezentuje instytucje pożyczkowe w ramach ich bieżącej działalności.

Znajomość języków obcych

Język angielski biegle w mowie i w piśmie.

Marcin Sierpiński

Publikacje

Brak publikacji tego autora