Planowanie Podatkowe

Często słyszymy od naszych Klientów, że mają problem z rosnącymi podatkami, innymi ciężarami fiskalnymi i pogarszającą się płynnością finansową.

Odpowiedzą na to jest planowanie podatkowe, czyli legalne minimalizowanie obciążeń podatkowych. Może ono dotyczyć pojedynczej transakcji albo całej działalności gospodarczej. Mając do wyboru kilka możliwych i legalnych sposobów opodatkowania nie należy wybierać tych, które wiążą się z najwyższymi, być może nadmiernymi, obciążeniami fiskalnymi.  

Prawidłowo przeprowadzone planowanie podatkowe jest kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju naszych Klientów, dając im wiele przewag konkurencyjnych.

Dokonanie legalnej optymalizacji podatkowej nie jest zadaniem prostym, wymaga znajomości prawa podatkowego i gospodarczego oraz doświadczenia w ich praktycznym stosowaniu. Nasza Kancelaria taką wiedzę, doświadczenie i umiejętności posiada, dzięki czemu pomagamy Klientom w znalezieniu często nieoczywistych rozwiązań zapewniających legalne zmniejszenie ich obciążeń podatkowych. 

Prawnik kluczowy w tej specjalizacji:

Beata Krzyżagórska-Żurek

Beata Krzyżagórska-Żurek

Adwokat, Partner Zarządzająca

Zaufali nam:

W szczególności doradzamy i wspieramy naszych Klientów w zakresie następujących obszarów:

Przeprowadzamy analizę sytuacji podatkowej Klientów i proponujemy rozwiązania zmierzające do ograniczenia ryzyk oraz  zmniejszenia obciążeń podatkowych z uwzględnieniem zarówno najważniejszych podatków, jak i podatków i opłat sektorowych.

Wspieramy w korzystaniu z preferencyjnych form opodatkowania, takich jak estoński CIT.

Wspieramy również Klientów uczestniczących w restrukturyzacjach, reorganizacjach, przekształceniach, podziałach czy fuzjach w doborze optymalnej podatkowo metody realizującej ich cele gospodarcze. W razie potrzeby pomagamy w uzyskaniu interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, opinii zabezpieczającej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) w zakresie podatku VAT czy innych niezbędnych zaświadczeń.

Przeprowadzamy wieloaspektową ocenę sytuacji podatkowej firmy i wskazujemy  możliwości zgodnej z prawem optymalizacji podatkowej jej działalności.

Pomagamy dokonać wyboru korzystnej formy prawnej prowadzenia danej działalności, a także optymalny sposób dystrybucji zysku do właścicieli firmy. Proponujemy optymalne rozwiązania dotyczące ustalania sposobu wynagradzania pracowników i zleceniobiorców, w tym oparte o rozliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia własności praw autorskich lub praw własności przemysłowej. Wskazujemy prawidłowe zasady świadczenia usług na rzecz firmy przez osoby współpracujące (B2B).

Przygotowujemy oraz wdrażamy systemy motywacyjne: programy motywacyjne oraz programy nabywania akcji.

Zarekomendujemy jak w optymalny sposób korzystać z samochodów służbowych do celów prywatnych. W razie potrzeby pomożemy w uzyskaniu interpretacji indywidualnej oraz zapewniamy wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi.

Przejście na estoński CIT w wielu przypadkach wiąże się ze znaczącym obniżeniem obciążeń podatkowych, ale także rewolucyjną zmianą zasad opodatkowania w firmie. Wybór powinna zatem poprzedzać dokładna analiza sytuacji podatkowej firmy, w szczególności obejmująca to, czy samo przejście na ryczałt wiąże się z powstaniem dodatkowych obowiązków podatkowych oraz czy rzeczywiście w danym przypadku obciążenia fiskalne firmy ulegną oczekiwanej redukcji.

Przeprowadzamy badanie sytuacji podatkowej firmy, wskazujemy korzyści oraz zagrożenia związane z opodatkowaniem działalności estońskim CIT, pomagamy w podjęciu decyzji o jego wdrożeniu oraz w prawidłowym przejściu na ten reżim opodatkowania. Pomagamy ustalić, czy w związku z możliwym przejściem na estoński CIT pojawi się opodatkowanie dochodu z przekształcenia, a jeżeli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości wystąpi podatek z tytułu korekty wstępnej, czy dochodu z przekształcenia. Wesprzemy także we wprowadzeniu wszystkich koniecznych w związku z przejściem na ryczałt od dochodów spółek zmian w polityce rachunkowości oraz strukturze bilansu. Doradzimy, które zdarzenia (transakcje) mogą stanowić nieoczywistą kategorię dochodu opodatkowaną w ramach estońskiego CIT jako ukryte zyski, wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, czy też nieujawnione operacje gospodarcze. Wesprzemy także w uzyskaniu interpretacji indywidualnych dotyczących kwestii kluczowych dla możliwości skorzystania z opodatkowania estońskim CIT.

Czytaj więcej: Estoński CIT

Identyfikujemy obszary działalności, które mogą kwalifikować się do ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), ulgi IP BOX, ulgi na symultaniczny IP-BOX, ulg związanych z tworzeniem praw autorskich i Polską Strefą Inwestycji. Przygotowujemy przejrzyste analizy ryzyk i korzyści wynikających ze stosowania danego rozwiązania. Przygotowujemy także pełną dokumentację oraz wspieramy Klientów w bieżącym wykonywaniu związanych z tym obowiązków księgowych i sprawozdawczych. Pomagamy również w uzyskaniu dotacji B+R oraz reprezentujemy Klientów w przypadku ewentualnych kontroli organów podatkowych związanych z wykorzystywanymi ulgami.

We współpracy z zespołem prawa korporacyjnego doradzamy w zakresie optymalnego podatkowo ustrukturyzowania transakcji typu share deal i asset deal. Wspieramy w dokonaniu wyboru pomiędzy dostępnymi sposobami ukształtowania transakcji oraz w spełnieniu związanych z tym obowiązków podatkowych. W razie potrzeby wspieramy także w uzyskaniu interpretacji indywidualnych dotyczących kluczowych aspektów transakcji. Doradzamy zarówno w transakcjach o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym. Mówimy biegle w języku angielskim i niemieckim, w związku z tym wszystkie wymienione czynności wykonujemy także w tych językach.

Od 30 lat doradzamy w etycznym międzynarodowym planowaniu podatkowym. Pomagamy naszym Klientom w wyborze korzystnej jurysdykcji podatkowej oraz właściwym wykonaniu związanych z tym obowiązków. Analizujemy także podatkowe aspekty transakcji międzynarodowych (w tym finansowania). Pomagamy ustalić kluczowe aspekty i zarządzać ryzykiem podatkowym, w szczególności w zakresie ustalenia, czy działalność prowadzi do powstania zakładu podatkowego. W tworzeniu i wdrożeniu bezpiecznych planów podatkowych starannie uwzględniamy przepisy krajowe (m.in. dotyczące zagranicznej spółki kontrolowanej, opodatkowania spółek holdingowych, podatku od przerzuconych dochodów i Exit Tax), ale też wszystkie najważniejsze międzynarodowe akty prawne, w tym w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i konwencję MLI, regulacje unijne takie jak ATAD 1-3 (Anti Tax Avoidance Directives) , CbCRD (Country-by-Country Reporting Directive), a ponadto inicjatywy OECD w ramach BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Współpracujemy z wieloma międzynarodowymi kancelariami prawnymi i podatkowymi, co pozwala nam ocenić sytuację prawnopodatkową także w innych jurysdykcjach, z uwzględnieniem obowiązujących na ich obszarze lokalnych podatków. Pomagamy również w usunięciu ryzyka zakwestionowania stosowanych rozwiązań z tytułu uznania za tzw. „conduit company”, czy też „shell company”.

Doradzamy Klientom w zakresie obowiązków podatkowych na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT związanych z utworzeniem zakładu podatkowego. Wspieramy również w wykonaniu obowiązków związanych z zatrudnianiem bądź delegowaniem pracowników za granicę, w tym również w zakresie obowiązków składkowych.

Funkcjonowanie w międzynarodowych strukturach może wiązać się koniecznością zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu powstania określonych dochodów w Polsce, zwanego podatkiem u źródła (WHT, Witholding Tax).

W tym zakresie wspieramy naszych Klientów w prawidłowym określeniu obowiązków podatnika lub płatnika, ustaleniu właściwej stawki podatku u źródła oraz w wypełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów (formularzy) i deklaracji podatkowych. Weryfikujemy także, czy możliwe jest niepobranie podatku u źródła na podstawie przepisów krajowych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym ostatnim przypadku wspieramy Klientów na etapie przygotowania koniecznej w tym celu dokumentacji, obejmującej oświadczenia o prowadzeniu przez podatnika rzeczywistej działalności gospodarczej oraz posiadaniu przez niego statusu beneficjenta rzeczywistego. Wspieramy także Klientów w procesie uzyskania opinii o stosowaniu preferencji, opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, a także na etapie wniosku o zwrot podatku u źródła zapłaconego w mechanizmie pay&refund.

Doradzamy Klientom w bezpiecznej zmianie rezydencji. O ile jest to związane z zakończeniem ich aktywności w Polsce, wraz z zespołem prawa korporacyjnego wspieramy ich także w zbyciu aktywów (przedsiębiorstwa, udziałów/akcji w spółkach handlowych, nieruchomości). Pomagamy w utworzeniu polskich i zagranicznych fundacji prywatnych (w Lichtensteinie, na Malcie oraz innych europejskich jurysdykcjach) oraz trustów. Doradzamy w zakresie sukcesji, zarządu sukcesyjnego oraz podatku od spadków i darowizn.

Działalność e-commerce jest obecnie jednym z głównych obszarów prac nad zmianami prawa podatkowego w ramach OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)  oraz Unii Europejskiej. Nowe przepisy nakładają nowe obowiązki na podmioty z branży e-commerce (zarówno w charakterze podatników, jak i płatników). Pomagamy ustalić zakres obowiązków podatkowych w dynamicznie zmieniających się regulacjach, w szczególności na gruncie podatku VAT oraz prawa celnego oraz wspieramy Klientów w ich wypełnieniu (w szczególności w ramach procedur OSS i IOSS).

Czytaj więcej: E-commerce