Tax controversy

Wraz z rosnącymi potrzebami budżetowymi państwa, podatnicy muszą być przygotowani na zwiększenie częstotliwości podejmowanych względem nich czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz będących ich wynikiem postępowań podatkowych, co pozostaje związane z coraz bardziej rygorystyczną i profiskalną wykładnią przepisów prawa podatkowego prezentowaną przez organy podatkowe.

Dla uniknięcia konsekwencji finansowych, stanowiących niejednokrotnie bezpośrednie zagrożenie dla kontynuacji bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, czy nawet ponoszenia odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej przez osoby nim zarządzające, potrzebne jest najwyższej jakości doradztwo prawne. 

Prawnik kluczowy w tej specjalizacji:

Beata Krzyżagórska-Żurek

Beata Krzyżagórska-Żurek

Adwokat, Partner Zarządzająca

Zaufali nam:

Korzystając z 30-letniego doświadczenia Kancelarii, reprezentujemy i wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie oraz reprezentujemy ich w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych mających na celu weryfikację poprawności zadeklarowanych przez podatnika kwot podatku i ewentualne ustalenie bądź określenie ich w prawidłowej wysokości. W porozumieniu z Klientem przygotowujemy pisma w toku wspomnianych postępowań, w tym m.in.: wyjaśnienia, odpowiedzi na wezwanie, zastrzeżenia do protokołu kontroli i protokołu badania ksiąg, stanowiska w sprawie wyników kontroli oraz inne niezbędne i celowe środki zaskarżenia przysługujące Klientowi. Pomagamy wyselekcjonować i skompletować dokumentację niezbędną do wykazania prawidłowości rozliczeń dokonanych przez Klienta, aktywnie wspieramy naszych Klientów w czynnościach postępowania dowodowego, w tym m.in. przesłuchaniach stron i świadków, składaniu wniosków dowodowych oraz uczestniczymy w negocjacjach z organami podatkowymi. Pomagamy również w uzyskiwaniu prywatnych opinii naukowych i branżowych na potrzeby prowadzonych postępowań.

Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie w trakcie postępowania przed sądami administracyjnymi. Przygotowujemy skargi na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych, przysługujące stronie środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych w toku postępowania sądowo-administracyjnego, w tym skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz inne pisma procesowe składane w toku postępowania sądowego. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie rozpraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dokonujemy analizy możliwości powoływania się na normy znajdujące podstawę w prawie konstytucyjnym oraz prawie Unii Europejskiej (UE) w sprawach podatkowych oraz zapewniamy pełne wsparcie w zakresie związanych z tym postępowań. Przygotowujemy wnioski o skierowanie przez sąd administracyjny pytania prejudycjalnego do TSUE oraz reprezentujemy podatników na rozprawach przed tym trybunałem . Sporządzamy również skargi konstytucyjne w sprawach podatkowych. Dzięki analizowaniu zaistniałego problemu w szerokiej perspektywie umożliwiamy uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniach, w których praktyka stosowania przepisów prawa krajowego albo sposób implementacji norm prawa UE do polskiego porządku prawnego narusza normy konstytucyjne albo stoi w sprzeczności z prawem UE.

Przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku, a także reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań prowadzonych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w przypadku odmowy stwierdzenia nadpłaty przez właściwe w sprawie organy.

Udzielamy pełnego wsparcia w korzystaniu z procedury pay&refund: wspieramy w uzyskaniu wszystkich dokumentów niezbędnych dla zwrotu podatku, przygotowujemy wnioski o stwierdzenie i zwrot nadpłaty, a także reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w przypadku odmowy stwierdzenia nadpłaty – zarówno w sprawach dotyczących krajowych przepisów regulujących podatek u źródła, jak i wynikających z przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Często naruszenie obowiązków podatkowych wiąże się z wszczęciem postępowania karnego lub karnoskarbowego, co w konsekwencji może doprowadzić do przedstawienia zarzutów i w konsekwencji skazania osób zarządzających przedsiębiorstwem. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić nawet do orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska. Doświadczony obrońca, który rozumie zarówno regulacje prawa karnego jak i podatkowego, niejednokrotnie pozostaje kluczowy dla opracowania i późniejszego wdrożenia skutecznej strategii procesowej obrony w ramach podobnego postępowania. Reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych z elementem podatkowym.