Projekty IT/ICT

Wiemy, że odpowiednio dobrane narzędzia informatyczne odgrywają kluczową rolę w sukcesie naszych klientów. Optymalizują procesy, zwiększają innowacyjność, usprawniają komunikację i współpracę wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z kontrahentami i partnerami biznesowymi, a tym samym, decydują o przewagach konkurencyjnych naszych klientów.

Udział w wyścigu technologicznym,  „strategicznym wyścigu bez mety”, jest kosztowny i – jak wskazują nasi klienci – staje się coraz trudniejszy, również przez zmieniające się przepisy.  

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu wspieramy naszych klientów w realizacji projektów IT/ICT występując rolach konsultantów prawnych i negocjatorów. Dla zapewnienia sukcesu takiego projektu konieczna jest kooperacja zespołu specjalistów. Łączymy więc umiejętność prawnego  opracowania umów IT/ICT ze specjalistyczną wiedzą w dziedzinach ochrony danych osobowych oraz prawa podatkowego. Na bieżąco współpracujemy z menedżerami projektów, architektami IT, ekspertami z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz inspektorami ochrony danych osobowych. Dzięki temu od lat skutecznie wspieramy przedsiębiorców w procesie transformacji cyfrowej ich przedsiębiorstw.

Prawnik kluczowy w tej specjalizacji:

Zaufali nam:

Dzięki temu, od lat skutecznie wspieramy przedsiębiorców w transformacji cyfrowej, w szczególności w zakresie następujących projektów:

Pomagamy ustalić ryzyka prawne oraz potencjalne szanse i zagrożenia przy różnych metodach poprowadzenia projektu IT (z użyciem metodyki kaskadowej, zwinnej lub hybrydowej). Opiniujemy zamówienia analizy przedwdrożeniowej i wpieramy w negocjacjach jej warunków – niezależnie od tego, czy warunki te będą ujęte w odrębnej umowie czy w umowie docelowej – uwzględniając przy tym: optymalizację zobowiązań zamawiającego wynikających z konieczności współdziałania z dostawcą, ustalenie zasad nabycia przez zamawiającego uprawnień do dokumentacji wytworzonej w toku analizy oraz spodziewane warianty jej wyników. Wspieramy także w rozpoczęciu procesu zakupowego, w szczególności przez przygotowanie odpowiedniej umowy NDA oraz współprzygotowanie dokumentów RFI i RFP.

Prowadzimy szkolenia dla praktyków, podczas których w sposób wyczerpujący, ale możliwie najprzystępniejszy i odpowiadający aktualnym indywidualnym potrzebom Klienta, omawiamy:

  1. typy umów zawieranych w ramach projektów IT/ICT ze wskazaniem strategicznych klauzul umownych;
  2. aspekty prawne procesu nawiązywania współpracy z partnerami biznesowymi oraz negocjacji i renegocjacji jej warunków;
  3. formy zabezpieczeń interesów biznesowych zamawiających oraz interesów finansowych dostawców, w tym praw autorskich – czy i w jakich obszarach warto szukać rozwiązań kompromisowych;
  4. skutki prawne nieprawidłowego wykonywania lub niewykonywania umów zawieranych w ramach projektów IT/ICT – zasady odpowiedzialności stron, a także zasady właściwej reakcji na naruszenia;
  5. aspekty prawne wyjścia z projektu IT/ICT: na zasadach przewidzianych w umowach i powszechnie obowiązujących przepisach prawa (skuteczne wykonywanie uprawnień do odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym), na zasadach przewidzianych porozumieniem stron, jak również przy eskalacji sporu.

Wspieramy w całym procesie negocjacji dokumentacji transakcyjnej dostarczanej przez dostawców, w tym poprzez bezpośredni udział w spotkaniach negocjacyjnych podczas których m.in. wypracowywane są szczegółowe warunki współpracy stron oraz ostateczna treść kontraktu. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów dotyczących sprzedaży i wdrożenia systemów generycznych, częściowo modyfikowanych, a także całkowicie dedykowanych dla Klientów. Pracowaliśmy przy projektach prowadzonych według różnych metodyk (kaskadowej, zwinnej, hybrydowej) oraz rozliczanych na zasadach fixed price, time and material i mieszanych. Opiniujemy i negocjujemy umowy sprzedaży i wdrożenia oprogramowania w różnych modelach (zarówno usług Saas, PaaS i IaaS, jak i systemów on-premises) oraz umowy serwisowe, gwarancyjne, utrzymaniowe (SLA) i powierzenia przetwarzania danych (DPA), jak również umowy outsourcingowe i body leasingowe oraz kontrakty i umowy o pracę z członkami zespołów projektowych. Asystujemy przy zakupie licencji oraz przeniesieniach majątkowych praw autorskich Dzięki temu doświadczeniu, rozpoznamy i wskażemy potencjalne ryzyka prawne projektu IT, przy uwzględnieniu jego specyfiki oraz pomożemy nimi zarządzić.

Choć w praktyce większość zamawiających może jedynie negocjować postanowienia wzorów umów (dokumentacji) dostawcy, dla dużych podmiotów o wysokim poziomie transformacji cyfrowej korzystniejsze jest przygotowanie repozytorium własnych wzorów umów, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Przygotowujemy projekty wszystkich niezbędnych umów oraz prowadzimy wewnętrzne warsztaty dla pracowników odpowiedzialnych za ich obieg i bieżące stosowanie.

Niezależnie od tego, czy uczestniczyliśmy w tworzeniu, opiniowaniu lub negocjacjach umowy, pomagamy w obsłudze prawnej jej właściwej realizacji. Analizujemy uprawnienia przysługujące Klientowi oraz dotyczące go zobowiązania, wspieramy w bieżącym kontakcie z dostawcą oraz konsultujemy z Klientem możliwe sposoby reakcji w sytuacjach wątpliwych lub w przypadkach eskalacji sporu co do sposobu wdrożenia lub zasad prowadzenia projektu. W razie potrzeby, pomagamy zabezpieczyć interes Klienta na wypadek procesu sądowego bądź arbitrażu, w tym poprzez odpowiednie zebranie i usystematyzowanie materiału dowodowego oraz udzielenie wskazówek co do metod jego właściwego zabezpieczenia.

Pomagamy w opracowaniu optymalnego planu zakończenia współpracy i przygotowujemy dokumentację (np. exit plany, oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, za porozumieniem stron, itp.) potrzebną dla wyjścia z projektu IT, np. w związku ze zmianą dostawcy, w sposób, który pozwoli na zabezpieczenie ciągłości operacyjnej oprogramowania, kontynuację procesów biznesowych oraz możliwie ograniczy ryzyka prawne. Wspieramy także Klientów w sytuacjach konfliktowych i pomagamy w pozasądowym lub sądowym rozwiązaniu sporów.