Prawo korporacyjne

Dla zapewnienia efektywnego osiągania celów biznesowych w dynamicznie rozwijającej się gospodarce konieczne jest odpowiednie zorganizowanie spółki, przy wykorzystaniu  narzędzi dostarczanych przez prawo korporacyjne. Niezależnie od skali działalności, przemyślana struktura korporacyjna ma niezwykle istotne znaczenie w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Pozwala również zminimalizować, a nawet wyeliminować, ryzyko wystąpienia konfliktów pomiędzy właścicielami czy kadrą zarządzającą.

Prawnicy tworzący zespół obsługi korporacyjnej od niemalże 30 lat pomagają Klientom osiągać powyższe cele. Wiedzę prawniczą łączymy z kompetencjami biznesowymi, dzięki czemu zawsze znajdujemy rozwiązanie optymalne pod kątem prawnym, podatkowym i biznesowym.

 

Unikatowe doświadczenie Kancelarii wynika także z tego, że jeden z jej partnerów od lat jest członkiem zarządu jednej z największych polskich spółek handlowych, wchodzących w skład indeksu WIG20.

Prawnicy kluczowi w tej specjalizacji:

Beata Krzyżagórska-Żurek

Beata Krzyżagórska-Żurek

Adwokat, Partner Zarządzająca

Sławomir Łoboda

Sławomir Łoboda

Radca Prawny, Partner

Zaufali nam:

W szczególności doradzamy i wspieramy naszych Klientów w zakresie następujących obszarów:

Wspieramy w doborze odpowiedniej formy spółki, przy uwzględnieniu specyfiki branży oraz charakteru zaangażowania poszczególnych wspólników. Świadczymy usługi doradztwa przy zakładaniu spółki, a także przygotowujemy projekty wszelkich dokumentów założycielskich oraz regulujących relacje między wspólnikami w sposób pozwalający na uniknięcie sporów w przyszłości. Obsługujemy cały proces rejestracji spółki.

Prosta spółka akcyjna jest atrakcyjnym rozwiązaniem, szczególnie dla przedsięwzięć związanych z nowymi technologiami. Pozwala na skorzystanie z wielu możliwości, w tym podatkowych, niedostępnych dla innych podmiotów.

Doradzamy w korzystaniu z nowych instytucji prawnych dostępnych dla tej formy prowadzenia działalności. Wspieramy w skonstruowaniu dokumentów założycielskich i dokumentów regulujących relacje między wspólnikami z wykorzystaniem tych szczególnych instytucji (np. akcji założycielskich, optymalnego podatkowo wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki) oraz pomagamy w procesie rejestracji.

Ład korporacyjny pozwala na zoptymalizowanie działań operacyjnych oraz wdrożenie zgodnego z wartościami i celami spółki systemu nadzoru właścicielskiego, zabezpieczającego interesy wszystkich interesariuszy. Projektujemy łady korporacyjne zarówno na potrzeby jednego podmiotu, jak i złożonych struktur korporacyjnych, w tym międzynarodowych, z uwzględnieniem skali i rodzaju działalności. W szczególności przygotowujemy projekty dokumentów, w tym umowy spółki, statutu, regulaminów organów spółki lub innych aktów wewnętrznych (np. programów motywacyjnych). Na bieżąco monitorujemy zmiany legislacyjne, również na poziomie europejskim, dzięki czemu przygotowywane przez nas dokumenty są zgodne z najnowszymi regulacjami, w tym z wymogami ESG. Nasze rozwiązania każdorazowo oceniamy pod kątem podatkowym.

Obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych nakładają na  członków organów spółek szereg obowiązków. Przygotowujemy projekty dokumentów wewnętrznych regulujących pracę organów spółek w celu zapewnienia wypełnienia wszystkich tych obowiązków. Pomagamy również w organizacji posiedzeń i zgromadzeń, w tym także przy wykorzystaniu środków łączności bezpośredniej. Sporządzamy wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności protokoły, jak również zapewniamy reprezentację na zgromadzeniach jako pełnomocnicy.

Sprawowanie funkcji członka organu spółki handlowej wymaga szczególnej staranności. Doradzamy członkom organów spółki poprzez informowanie o ryzykach, które mogą się wiązać z określonymi decyzjami oraz wspieramy ich w negocjowaniu ubezpieczeń D&O. Zapewniamy profesjonalne wsparcie i reprezentację przed sądami i organami na każdym etapie postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia odpowiedzialnością wobec spółki, osób trzecich albo odpowiedzialnością karną lub karnoskarbową.

Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z działalnością spółek handlowych, w szczególności w zakresie zaskarżania uchwał organów spółek, wyłączania wspólników, sądowego rozwiązywania spółek, dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej od członków organów, dochodzenia przez wspólnika szkody wyrządzonej spółce (actio pro socio), jak również w sporach dotyczących naruszeń umów wspólników/akcjonariuszy (shareholders’ agreement). Doświadczenie Kancelarii obejmuje występowanie po stronie wspólników, zarówno większościowych, jak i mniejszościowych, a także po stronie spółek i członków organów. Doradzamy od etapu poprzedzającego proces, poprzez opracowanie zwycięskiej strategii, aż do uzyskania korzystnego wyroku sądu lub wynegocjowania satysfakcjonującej ugody.

Doradzamy naszym Klientom w zakresie usprawnienia działalności poprzez dobór odpowiedniej formy prawnej, a także w przedmiocie podziałów, połączeń i restrukturyzacji spółek. Procesy te przeprowadzamy w sposób, który jest najbardziej korzystny podatkowo, sporządzamy niezbędne dokumenty, reprezentujemy Klientów w postępowaniu rejestrowym oraz przeprowadzamy wymagane czynności przed sądami i innymi organami.

Czytaj więcej: Fuzje i przejęcia.