Estoński CIT

Często słyszymy od naszych Klientów, że mają problem z rosnącymi podatkami, innymi ciężarami fiskalnymi i pogarszającą się płynnością finansową.

Odpowiedzią na to jest planowanie podatkowe, czyli legalne minimalizowanie obciążeń podatkowych.

Obecnie jedną z najatrakcyjniejszych form opodatkowania dedykowaną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w wybranych formach prawnych jest ryczałt od dochodów spółek, nazywany potocznie estońskim CIT. Właściwie wdrożony, umożliwia on istotną redukcję stawki podatkowej (łączne opodatkowanie podatkiem CIT i podatkiem PIT) w wysokości 20% (w przypadku małych podatników lub podatników rozpoczynających prowadzenie działalności) albo 25% (w przypadku pozostałych podatników) w miejsce odpowiednio: 26,29% i 34,39%. Zapewnia ponadto przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego do momentu rzeczywistego rozdysponowania dochodu z tytułu zysku netto wypracowanego przez przedsiębiorstwo.

Prawnik kluczowy w tej specjalizacji:

Beata Krzyżagórska-Żurek

Beata Krzyżagórska-Żurek

Adwokat, Partner Zarządzająca

Zaufali nam:

Doradzamy i wspieramy naszych Klientów w szczególności przy następujących projektach:

Dopuszczalność wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek jest uzależniona od spełnienia przez podatnika szeregu warunków związanych m. in. z formą prawną w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, strukturą właścicielską, strukturą przychodów i strukturą zatrudnienia. Mając świadomość złożoności praktyki gospodarczej, przed podjęciem czynności bezpośrednio zmierzających do wyboru opodatkowania estońskim CIT, przeprowadzamy kierunkowy audyt przedsiębiorstwa, na podstawie którego identyfikujemy przeszkody uniemożliwiające – w sposób trwały albo czasowy – dokonanie wyboru estońskiego CIT, obszary działalności firmy wymagające dostosowania do estońskiego CIT oraz obszary potencjalnego ryzyka prawnopodatkowego. Audyt pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania Klienta. Po przeprowadzeniu audytu przedstawiamy Klientowi rekomendacje określonych zmian oraz plan wdrożenia estońskiego CIT lub rezygnacji z tego rozwiązania.

Ryczałt od dochodów spółek funkcjonuje w polskim porządku prawnym od stycznia 2021 roku, przy czym jego założenia zostały istotnie zmodyfikowane z mocą obowiązującą od stycznia 2022 roku. Tym samym, jako relatywnie nowe rozwiązanie podatkowe, rodzi on nadal wątpliwości interpretacyjne będące przedmiotem licznych interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. W oparciu o zgromadzone doświadczenie, poparte znajomością aktualnych linii interpretacyjnych i orzeczniczych, wspieramy Klientów w identyfikowaniu obszarów potencjalnych ryzyk prawnopodatkowych, a następnie ich eliminacji. Służą temu interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego albo opinie zabezpieczające, które co do zasady neutralizują ryzyko późniejszego kwestionowania przez organy podatkowe przyjętej przez Klienta metody rozliczeń podatkowych, na etapie kontroli lub postępowania podatkowego.

Dokonanie ważnego i skutecznego wyboru opodatkowania estońskim CIT, w szczególności przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, może w praktyce nastręczać wielu trudności. W skrajnych przypadkach  mogą one nawet skutkować dokonaniem prawnie nieskutecznego wyboru ryczałtu od spółek i nieuświadomioną powinnością dalszego rozliczania podatku CIT na zasadach ogólnych. Dążąc do eliminacji podobnych incydentów, wspieramy Klientów we wszelkich czynnościach związanych z prawidłowym dokonaniem wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Mając także na względzie to, że wdrożenie estońskiego CIT wiąże się z opodatkowaniem wyniku bilansowego, a nie podatkowego, wspieramy Klientów w procesie tej transformacji na etapie obliczenia korekty wyceny oraz dochodu z przekształcenia. Wspieramy także we wprowadzeniu wszystkich koniecznych w związku z przejściem na ryczałt od spółek zmian w polityce rachunkowości oraz strukturze bilansu.

Ryczałt od dochodów spółek pozostaje względnie nowym rozwiązaniem podatkowym. W konsekwencji w ramach funkcjonowania w reżimie estońskiego CIT niejednokrotnie dochodzi do powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego sposobu postępowania. W oparciu o zgromadzone doświadczenie poparte znajomością aktualnych praktyk interpretacyjnych i orzeczniczych, doradzamy Klientom rozwiązania z zakresu m. in. problematyki: wypłaty dywidendy oraz zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Doradzimy także, które zdarzenia (transakcje) mogą stanowić nieoczywistą kategorię dochodu opodatkowaną w ramach estońskiego CIT jako ukryte zyski, wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, czy też nieujawnione operacje gospodarcze.

Funkcjonowanie w reżimie prawnym ryczałtu od dochodów spółek, podobnie jak ma to miejsce w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, wiąże się z obowiązkiem przygotowywania określonych deklaracji albo składania oświadczeń. Dbając o przestrzeganie obowiązków nakładanych w tym względzie przez prawodawcę, wspieramy Klientów we wszelkich czynnościach mających na celu ich wykonanie.

Nieprzerwane funkcjonowanie w reżimie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek jest korzystne dla większości podatników. W niektórych przypadkach może jednak dojść do sytuacji, w której podmiot utraci prawo do dalszego stosowania wspomnianej formy opodatkowania albo podejmie decyzję o złożeniu informacji o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Kierując się zabezpieczeniem interesów Klienta, przygotowujemy spersonalizowany model działania, który docelowo wykluczy ponoszenie ponadnormatywnych kosztów związanych z rozpoczęciem rozliczania na zasadach ogólnych.