Tax governance

Nasi Klienci często skarżą się na wysoki poziom komplikacji przepisów prawa podatkowego, niestarannie, często chaotycznie, wprowadzane zmiany, brak ich jednolitej wykładni w połączeniu z coraz bardziej rozbudowanym systemem kar i sankcji za ich nieprzestrzeganie. Staramy się zapobiegać rosnącym ryzykom podatkowym, które są bezpośrednim tego skutkiem.

Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy uporządkować procesy w firmie oraz identyfikować i zarządzać ryzykiem podatkowym jeszcze przed jego materializacją. Pomagamy zdefiniować role i kompetencje dotyczące obowiązków podatkowych, a także zasady współpracy i komunikacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa (w relacji z organami podatkowymi), a następnie odzwierciedlić to w precyzyjnych procedurach. W przypadku ich braku, nie tylko rośnie ryzyko popełnienia łatwych do uniknięcia błędów, ale i ryzyko przypisania odpowiedzialności członkom zarządu.

Wspieramy naszych Klientów w dostosowaniu się do nowego sposobu zarządzania danymi podatkowymi, nowych obowiązków sprawozdawczych, zasad przejrzystości podatkowej oraz cyfryzacji administracji podatkowej. Zachęcamy aby nasi Klienci korzystali z niespotykanych dotąd możliwości współpracy z organami administracji podatkowej.

Wszystkie te działania pozwalają na zmniejszenie obciążeń podatkowych, zwiększenie przejrzystości rozliczeń podatkowych oraz ograniczają koszty zarządzania podatkami w organizacji.

Jakkolwiek czasochłonne działania te mogą się wydawać, są istotnie łatwiejsze niż walka z konsekwencjami ryzyka podatkowego, które się zmaterializowało.  

Prawnik kluczowy w tej specjalizacji:

Beata Krzyżagórska-Żurek

Beata Krzyżagórska-Żurek

Adwokat, Partner Zarządzająca

Zaufali nam:

Korzystając z 30-letniego doświadczenia kancelarii wspieramy Klientów w następujących projektach związanych z zarządzaniem ryzykiem podatkowym:

Strategia podatkowa, czyli generalna procedura dokonywania rozliczeń podatkowych z zachowaniem należytej staranności to podstawa tax governance w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki niej możliwe jest zarówno zmniejszenie ryzyka nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków podatkowych, jak i ograniczenie ewentualnej odpowiedzialności osób zarządzających. Dla osiągnięcia tego efektu w pierwszej kolejności analizujemy otoczenie podatkowe przedsiębiorstwa, a także mapujemy kluczowe procesy oraz jasno określamy kompetencje i role poszczególnych stanowisk w przedsiębiorstwie. Efektem końcowym naszego wsparcia jest przygotowanie dokumentu strategii oraz przeszkolenie kluczowych pracowników w identyfikacji ryzyk podatkowych. W razie potrzeby doradzamy również w uzyskaniu odpowiednich narzędzi informatycznych ułatwiających wykonywanie zadań w tym zakresie.

Doradzamy w przygotowaniu procedury należytej staranności w podatku u źródła (WHT- Witholding Tax), czyli wytycznych co do sposobu potwierdzenia prawa do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła lub niepobrania go przy płatnościach zagranicznych. W ramach wsparcia w szczególności analizujemy sytuacji przedsiębiorstwa pod względem najbardziej istotnych płatności zagranicznych. Efektem końcowym jest dokument procedury oraz przeszkolenie kluczowych pracowników. W razie potrzeby doradzamy również w uzyskaniu odpowiednich narzędzi informatycznych ułatwiających wykonywanie zadań w tym zakresie.

Każda transakcja, w której pojawia się podatek u źródła wymaga dokładnej analizy ze względu na dynamicznie zmieniające się zasady jego poboru oraz konieczność uwzględnienia zarówno krajowych, jak i międzynarodowych przepisów prawa. Doradzamy naszym Klientom w prawidłowym stosowaniu przepisów, przygotowujemy opinie podatkowe oraz wspieramy w procedurze związanej z wypłatą świadczeń. W szczególności pomagamy ustalić i skompletować katalog wymaganych dokumentów oraz uzyskać wiążące interpretacje przepisów. Posiadamy również doświadczenie w ustalaniu rzeczywistego właściciela należności w międzynarodowych grupach kapitałowych.

Doradzamy w przygotowaniu procedury należytej staranności w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR- Mandatory Disclosure Rules). W ramach procedury zwracamy uwagę na okoliczności istotne dla identyfikacji schematu podatkowego i najbardziej ryzykowne obszary dla danego podmiotu. Efektem końcowym jest przygotowanie dokumentu procedury oraz przeszkolenie kluczowych pracowników. W razie potrzeby doradzamy również w uzyskaniu odpowiednich narzędzi informatycznych ułatwiających wykonywanie zadań w tym zakresie, w szczególności odpowiednie dokumentowanie dokonywanych zgłoszeń. Ponadto doradzamy w określeniu czy planowane czynności mogą być uznane za schemat podatkowy oraz wspieramy w zgłaszaniu tych schematów. Oferujemy także outsourcing funkcji MDR officera.

Dla podatników dokonujących transakcji z zagranicznymi spółkami, podatek od towarów i usług (VAT) jest jednym z obszarów związanych z najwyższym ryzykiem podatkowym. Aby uniknąć sankcji konieczne jest zapewnienie odpowiedniej metodyki weryfikacji kontrahentów pozwalającej zabezpieczyć prawo do odliczenia VAT. W tym celu doradzamy w przygotowaniu procedury należytej staranności w zakresie podatku VAT. Efektem końcowym jest przygotowanie dokumentu procedury oraz przeszkolenie kluczowych pracowników. W razie potrzeby doradzamy również w uzyskaniu odpowiednich narzędzi informatycznych ułatwiających wykonywanie zadań w tym zakresie.

Doradzamy w przygotowaniu procedury należytej staranności w zakresie cen transferowych pozwalającej na identyfikację i wypełnienie obowiązków związanych z raportowaniem cen transferowych. Efektem końcowym jest przygotowanie dokumentu procedury oraz przeszkolenie kluczowych pracowników. W razie potrzeby doradzamy również w uzyskaniu odpowiednich narzędzi informatycznych ułatwiających wykonywanie zadań w tym zakresie.

Na bieżąco wspieramy naszych Klientów w identyfikowaniu obszarów zagrożeń podatkowych, tworzeniu procedur w celu ograniczenia ryzyka podatkowego oraz odpowiedzialności karnoskarbowej osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków publicznoprawnych, a także okresowym analizowaniu i ulepszaniu procedur podatkowych. Prowadzimy również szkolenia dla pracowników i członków zarządu wspierające w wykonywaniu obowiązków podatkowych związanych z danym stanowiskiem. Wspieramy w wypełnianiu bieżących obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej, przygotowujemy Klientów do kontroli podatkowej lub celno-skarbowej oraz reprezentujemy ich w trakcie kontroli oraz postępowaniu pokontrolnym. Posiadamy również doświadczenie w negocjowaniu jednej z pierwszych umów o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

W przypadku wątpliwości co do oceny skutków podatkowych danej czynności, wspieramy w uzyskaniu interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, która zapewni podatnikowi ochronę przed negatywnymi konsekwencjami zakwestionowania przyjętych rozwiązań podatkowych. Dokonujemy wstępnej oceny podatkowo-prawnej planowanych działań, w porozumieniu z Klientem przygotowujemy wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego i stanowisko w sprawie wraz z umotywowanym uzasadnieniem.

Umowa o współdziałaniu z szefem KAS pozwala podatnikom, którzy w poprzednim roku obrotowym osiągnęli przychody przekraczające 50 milionów euro na nawiązanie współpracy pomiędzy podatnikiem a Szefem KAS w przestrzeganiu prawa podatkowego przez podatnika. Podatnik uzyskuje pewność stosowania prawa i możliwość ograniczenia kontroli podatkowych prowadzonych przez organy skarbowe na rzecz auto nadzoru, w zamian za transparentność i ścisłą współpracę z administracją podatkową. Wspieramy Klientów w przygotowaniu się do audytu wstępnego oraz uzyskania z niego pozytywnej opinii, przygotowaniu niezbędnego skutecznego i adekwatnego zbioru zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, a następnie w negocjowaniu umowy z Szefem KAS. Posiadamy unikalne doświadczenie w negocjowaniu jednej z pierwszych umów o współdziałanie. Wspieramy również podatników – strony umów o współdziałaniu w zawieraniu porozumień podatkowych dotyczących kwestii budzących wątpliwości prawne, powstałych w trakcie obowiązywania umowy o współdziałanie.

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji danej czynności jako dokonanej w celu unikania opodatkowania, wspieramy w zakresie uzyskania opinii zabezpieczającej, która nie ogranicza się tylko do wykładni przepisów prawa podatkowego, ale ponadto ujmuje możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wykonujemy wstępną ocenę podatkowo-prawnego stanu faktycznego, oraz przygotowujemy wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej co do czynności planowanej, dokonanej bądź rozpoczętej.

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji danej usługi bądź towaru na gruncie podatku VAT, wspieramy w uzyskaniu wiążącej informacji stawkowej. Wykonujemy wstępną ocenę podatkowo-prawnego stanu faktycznego oraz przygotowujemy wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Niedopełnienie obowiązków podatkowych może prowadzić również do odpowiedzialności karnej skarbowej. Aby jej zapobiec można jednak skorzystać z instytucji czynnego żalu. Doradzamy w zakresie oceny zaistniałego zdarzenia z perspektywy prawa podatkowego i karno-skarbowego oraz wspieramy w dokonaniu wszystkich czynności niezbędnych dla skorzystania z dobrodziejstwa czynnego żalu.

W ostatnich latach widać wzrost znaczenia nowoczesnych technologii w administrowaniu podatkami. Administracje podatkowe coraz częściej stosują nowoczesne narzędzia, a przepisy wymuszają również stosowanie ich przez podatników. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że trend ten będzie tylko przyspieszał. W zakresie nieobowiązkowym, nowoczesne rozwiązania pozwalają na zwiększenie efektywności procesów podatkowych, zmniejszenie czasu pracy poświęcanego na ich realizację oraz zwiększenie pewności poprawnego wykonania obowiązków podatkowych, a w konsekwencji skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem. Pomagamy ustrukturyzować procesy podatkowe w spółce, rekomendujemy aspekty, w których warto stosować cyfrowe rozwiązania, doradzamy w wyborze nowoczesnych rozwiązań podatkowych oraz ich wdrożeniu. Członkowie zespołu prawa podatkowego są również członkami Digital Economy Taxation Network przy Wirtschafts Universität w Wiedniu, dzięki czemu mają dostęp do najnowszych informacji i trendów w tej dziedzinie.

Obecnie nie sposób ignorować zasad ESG przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Odpowiedzialny biznes nie może nie dostrzegać funkcji redystrybucyjnej podatków, pomijać zasady transparentności i właściwego nadzoru nad obszarem podatkowym swoich struktur. Tax governance jest sposobem na realizację zasad ESG w zakresie podatków przedsiębiorstwa. Wiąże się to również z wymiernymi korzyściami. Doradzamy zarówno w przygotowaniu zasad zarządzania podatkami, zgodnie z ESG jak i w korzystaniu ze związanych z tym ulg i preferencyjnych zasad odliczeń kosztów oraz odliczeń na gruncie podatku VAT.

Wspieramy naszych Klientów w uzyskaniu zaświadczeń istotnych z punktu widzenia planowanych lub realizowanych przez nich działań. W szczególności, pomagamy w uzyskiwaniu zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, zaświadczeń o zobowiązaniach spadkodawcy, zaświadczeń o zobowiązaniach zbywającego przedsiębiorstwo i certyfikatów rezydencji.