Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Gdańsk, 21 września 2022 roku

W dniu 13 października 2022 r. wejdzie w życie największa nowelizacja Kodeksu spółek handlowych od czasu jego uchwalenia w 2020 r. Zmiany dotyczą wielu aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych, wprowadzają regulacje dotyczące funkcjonowania grup spółek i możliwości wydawania wiążących poleceń przez spółkę dominującą spółce lub spółkom zależnym, modyfikują lub doprecyzowują zasady odpowiedzialności członków organów, istotnie rozszerzając zakres obowiązków informacyjnych zarządu spółki akcyjnej, sankcjonując ich nieprzestrzeganie. Zmiany wpływają także na zakres uprawnień organów nadzoru, jak również modyfikują sposób liczenia kadencji organów.

 

Wprowadzane zmiany wymagają szczegółowego zapoznania się z nimi, dostosowania sposobu działania zarządów oraz organów nadzoru do zmienionych przepisów w celu uniknięcia dotkliwych sankcji, a ponadto przeanalizowania dokumentacji korporacyjnej spółek w celu dokonania zmian w ich treści i adaptacji do nowych przepisów.

 

Poniżej przedstawiamy usystematyzowane zestawienie poszczególnych zmian dotyczących spółek kapitałowych.

 

I. Zmiany w spółkach kapitałowych (wszystkich):
• wprowadzono regulacje dotyczące grupy spółek, tzw. holdingów faktycznych, czyli spółek, między którymi powstał stosunek dominacji i zależności, przewidziano m.in. następujące rozwiązania:
- uprawnienie spółki dominującej do wydania wiążącego polecenia spółce zależnej dotyczącego prowadzenia spraw spółki;
- instytucję przymusowego odkupu udziałów/akcji wspólników/akcjonariuszy przez spółkę dominującą;
- instytucję przymusowego wykupu udziałów/akcji wspólników/akcjonariuszy przez spółkę dominującą;
- odpowiedzialność odszkodowawczą spółki dominującej wobec spółki zależnej oraz wobec wspólników/akcjonariuszy i wierzycieli spółki zależnej.
• rozszerzono katalog przestępstw, za których prawomocne skazanie dyskwalifikuje sprawowanie funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora i prokurenta;
• doprecyzowano zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązków informacyjnych wobec rady nadzorczej, zastrzegając także rygor odpowiedzialności karnej na wypadek ich niewykonania;
• wprowadzono obowiązek rady nadzorczej (oraz dyrektorów niewykonawczych w prostej spółce akcyjnej) składania zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej;
• wprowadzono obowiązek rady nadzorczej/komisji rewizyjnej oraz rady dyrektorów, zawiadomienia kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki o posiedzeniu tych organów obejmującym ocenę i sporządzenie sprawozdań;
• wprowadzono uprawnienie rady nadzorczej (a w przypadku spółki z o.o., możliwość zastrzeżenia takiego uprawnienia w umowie spółki) do podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku, przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej);
• doprecyzowano uprawnienie wspólnika/akcjonariusza do żądania kopii sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej lub sprawozdania z badania;
• rozszerzono zakres danych obligatoryjnie podawanych w oznaczeniach pism spółek kapitałowych (tzw. firmówkach) o grupę spółek, do której spółka należy.

 

II. Zmiany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej:
• doprecyzowano zakres odpowiedzialności wobec spółki członka zarządu oraz rady nadzorczej, wskazując, że członek zarządu oraz rady nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dokładać staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności, dochować lojalności wobec spółki, a także nie ujawniać tajemnic spółki nawet po wygaśnięciu mandatu, jednakże jednocześnie zastrzeżono, że członek organu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny (tzw. business judgement rule);
• przewidziano możliwość ustanowienia przez radę nadzorczą doraźnego lub stałego komitetu rady nadzorczej;
• zastrzeżono, że kadencję członków organów oblicza się w pełnych latach obrotowych, przy czym zasada obejmuje także mandaty istniejące w chwili wejścia w życie ustawy.

 

III. Zmiany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
• uregulowano kwestię sposobu zwoływania i przebiegu posiedzeń organu nadzoru;
• rozstrzygnięto, że uchwały zarządu należy protokołować oraz doprecyzowano treść protokołu;
• doprecyzowano obowiązek protokołowania uchwał rady nadzorczej oraz rozstrzygnięto, że głosowania rady nadzorczej są zasadniczo jawne, a także że uchwały zasadniczo zapadają bezwzględną większością głosów.

 

IV. Zmiany w spółce akcyjnej:
• nałożono na zarząd obowiązek udzielania, bez dodatkowego wezwania, radzie nadzorczej informacji o uchwałach zarządu i ich przedmiocie, sytuacji spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, a także zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji;
• wprowadzono wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej na zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną niektórych transakcji;
• rozstrzygnięto konsekwencje sprzeczności interesów spółki z interesami członka rady nadzorczej lub osoby z katalogu osób z nim powiązanych;
• doszczegółowiono zasady zwoływania i przebiegu posiedzeń organu nadzoru;
• rozstrzygnięto, że głosowania rady nadzorczej są jawne;
• doprecyzowano wymaganą treść protokołu uchwały zarządu oraz z posiedzenia rady nadzorczej.

 

V. Zmiany w prostej spółce akcyjnej:
• Doprecyzowano wymaganą treść protokołu uchwały organu.

 

Zespół KLP

« »