Transakcje kapitałowe

Jednym z najsilniejszych zespołów Kancelarii jest zespół zajmujący się transakcjami kapitałowymi.

W zakresie transakcji kapitałowych Kancelaria świadczy następujące usługi:

  • doradztwa w zakresie wyboru metod realizacji projektów inwestycyjnych (project finance i corporate finance);
  • przeprowadzenia kompleksowych audytów due diligence poprzedzających zawarcie określonych transakcji kapitałowych, obejmujących badanie prawne i podatkowe podmiotów gospodarczych;
  • przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania dokumentów transakcyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji, udziałów, wybranych aktywów, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części;
  • przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania dokumentów transakcyjnych towarzyszących nabywaniu lub zbywaniu akcji i udziałów, takich jak umowy wspólników i akcjonariuszy, umowy o współpracy, umowy inwestycyjne oraz inne umowy typu joint venture;
  • doradztwa w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności w zakresie finansowania kapitałem własnym lub kapitałem obcym;
  • przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania dokumentów transakcyjnych towarzyszących nabywaniu lub zbywaniu akcji i udziałów, wybranych aktywów, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, w zakresie pozyskania i strukturyzowania finansowania transakcji, w tym także na etapie dotyczącym zabezpieczenia płatności,
  • doradztwo w zakresie inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym przez fundusze venture capital i private equity na różnych etapach finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym także wykup menedżerski management buy-out MBO oraz management buy-in MBI, finansowanie pomostowe oraz finansowanie fuzji i przejęć, a także finansowanie mezzanine;
  • przygotowania, opiniowania oraz negocjowania dokumentów transakcyjnych związanych z łączeniem , podziałem i przekształaceniami podmiotów gospodarczych; 
  • doradztwa regulacyjnego i bieżącej obsługi spółek giełdowych, ich akcjonariuszy i członków organów świadczymy m.in. usługi związane z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych. W szczególności doradzamy przy tworzeniu i wdrożeniu rozwiązań dostosowujących wewnętrzne regulacje i praktykę spółek do zmian w otoczeniu prawnym wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku - tzw. Rozporządzenie MAR, jak też dyrektywy w sprawie harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach, dyrektywy Transparency II i innych aktów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku regulowanym, ich akcjonariuszy i członków organów.

Największe transakcje jakie w ostatnim czasie zostały przeprowadzone przez obecnego Partnera KLP Sławomira Łobodę  w tym zakresie obejmują połączenie Artman SA przez LPP SA. Przejęcie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. Artman S.A. na spółkę przejmującą, tj. LPP S.A. W następstwie tej transakcji LPP SA stało się jedną z największych w Polsce sieci odzieżowych i poszerzyło swoje portfolio o nowe marki odzieżowe (House i Mohito). Transakcję tę przeprowadził zespół prawników kierowany przez Partnera KLP radcę prawnego Sławomira Łobodę.

Zespół prawników obecnie współpracujących z KLP pod kierunkiem partnera KLP adwokat Beaty Krzyżagórskiej - Żurek w ramach  poprzedniej kancelarii doradzał w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji WEMA S.A. przez Polish Alpha Group S.a.r.l., SPV zależny od Enterprise Investors. Kancelaria w tej transakcji reprezentowała akcjonariuszy zbywających.

Zespół prawników obecnie współpracujących z KLP pod kierunkiem adwokat Beaty Krzyżagórskiej - Żurek w ramach poprzedniej kancelarii doradzał w związku ze zbyciem akcji i udziałów spółek w grupie GTL S.A.

W ramach dotychczasowej działalności radca prawny Sławomira Łobody uczestniczył przy emisji dwóch serii obligacji jednej z największych spółek leasingowych w Polsce, na łączną kwotę ponad 500 mln zł. W ramach tego projektu Kancelaria przygotowywała harmonogram działań umożliwiających osiągnięcie przez inwestora inicjującego jego zamierzeń inwestycyjnych, dokumentację ofertową obligacji, uchwały emisyjne, a także dokumenty zabezpieczeń, w tym umowy z administratorem zastawów. Obie emisje zostały zakończone sukcesem. Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, zaś radca prawny Sławomir Łoboda i prawnicy KLP w dalszym ciągu sprawuje prawną opiekę nad realizacją programu obligacyjnego.