Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

W ramach doradztwa w tym obszarze, Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie:
 • restrukturyzacji finansowej spółek, w tym w szczególności restrukturyzacji zadłużenia oraz przygotowania programów optymalizacji kosztów, w tym kosztów podatkowych,
 • analiz prawno-ekonomicznych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w kryzysowych sytuacjach,
 • analiz prawno-ekonomicznych w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek wdrożenia procedur insolwencyjnych,
 • doradztwa w zakresie refinansowania lub zmiany formy finansowania przedsiębiorstw, w tym między innymi renegocjowania warunków zawartych umów,
 • udziału w negocjacjach z wierzycielami,
 • opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej w imieniu wierzycieli albo dłużników,
 • opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, w tym także w zakresie analiz prawno-ekonomicznych propozycji układowych wraz ze studiami ich wykonalności,
 • reprezentacji wierzycieli i dłużników w postępowaniu upadłościowym, w tym w postępowaniach incydentalnych w toku postępowania upadłościowego, w szczególności w postępowaniach związanych ze zgłaszaniem i ustalaniem wierzytelności, postępowaniach w przedmiocie zatwierdzenia planu podziału, postępowaniach w przedmiocie wyłączenia przedmiotów i wierzytelności z masy upadłości oraz postępowaniach o uznanie za bezskuteczną czynności upadłego,
 • reprezentacji zarządów  spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem  procedur upadłościowych, w tym w postępowaniach związanych z ustalaniem odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów spółek kapitałowych,
 • bieżącej obsługi prawnej syndyków mas upadłości,
 • przygotowywania wniosków i reprezentowania wierzycieli w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentowania wspólników oraz członków organów spółek w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Partnerzy Kancelarii w ramach poprzedniej kancelarii, pełniąc funkcję doradcy prawnego Zarządcy Kompensacji Stoczni Gdynia S.A., uczestniczyli w postępowaniu kompensacyjnym od marca 2009 r. poczynając, w tym w przygotowaniu kolejnych etapów sprzedaży majątku Stoczni Gdynia S.A. o wartości ponad 380 mln zł.