Dematerializacja akcji i innych dokumentów inkorporujących prawa akcjonariuszy

Gdańsk, 30 grudnia 2019 roku

Początek 2020 roku to nowe obowiązki dla wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, związane z wejściem w życiem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza obowiązek dematerializacji akcji, które utracą dotychczasową formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w systemie teleinformatycznym.

Początek 2020 roku to nowe obowiązki dla wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, związane z wejściem w życiem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza obowiązek dematerializacji akcji, które utracą dotychczasową formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w systemie teleinformatycznym. Od tej chwili akcjonariuszami spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych staną się wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy.

Objęte Nowelizacją zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 roku, ale to 2020 rok będzie rokiem obowiązkowych przygotowań podmiotów do tych zmian.

Dematerializacja będzie dotyczyć akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nowe przepisy o akcjach znajdą także zastosowanie do warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.

Co istotne, akcje tej samej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Oznacza to, że spółki akcyjne mające choć jedną akcję zarejestrowaną w KDPW, czyli np. wszystkie spółki publiczne, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect będą musiały w 2020 roku zarejestrować w KDPW wszystkie dotychczas niezarejestrowane akcje. Natomiast spółki akcyjne, które dotychczas nie miały akcji zarejestrowanych w KDPW, będą musiały wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.

Wybór podmiotu prowadzącego elektroniczną ewidencję akcjonariuszy, czyli rejestr akcjonariuszy, wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, natomiast przy zakładaniu nowej spółki podmiot ten musi być wskazany w akcie założycielskim.

Do najważniejszych czynności wymagających działań już w 2020 roku zaliczyć należy:

  • wybór i podpisanie warunkowej umowy z podmiotem prowadzącym rejestr,
  • wydanie akcjonariuszom niewydanych dokumentów akcji,
  • procedurę pierwszego i kolejnych wezwań akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce,
  • skompletowanie dokumentów akcji w spółce i przekazanie ich do podmiotu prowadzącego rejestr.

Dodatkowo od 1 stycznia 2020 roku wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne zobowiązane są prowadzić własne strony internetowe i zamieszczać na nich, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek. Strony internetowe podlegać będą obowiązkowemu ujawnieniu i aktualizacji w KRS. Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym również dostosowania spółek do wymogów zmieniających się regulacji prawa handlowego. W tym zakresie oferujemy usługi takie jak:

  • przeprowadzenie analizy struktury akcjonariatu spółek i dokumentacji korporacyjnej,
  • doradztwo w zakresie działań zmierzających do przeprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych i porządkowych, odpowiadających wymogom znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Podmioty i osoby zainteresowane analizą i obsługą korporacyjną zapraszamy do kontaktu.

« »