Dochodzenie roszczeń związanych z nabyciem instrumentów finansowych emitowanych przez GetBack, fundusze W Investments i inne podobne podmioty

Gdańsk, 25 marca 2019 roku

Mimo pojawiania się kolejnych restrykcyjnych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania ryku finansowego, jak również większej aktywności odpowiednich służb inspirowanej tzw. aferą Amber Gold, mass media coraz częściej donoszą o przypadkach nierzetelnych emitentów instrumentów finansowych i ich dystrybutorów oraz problemach z dochodzeniem roszczeń przez poszkodowanych nabywców tych instrumentów (obligacji, certyfikatów inwestycyjnych). Najbardziej rozpoznawalnymi przykładami takich emitentów są w ostatnim czasie GetBack S.A. oraz fundusze inwestycyjne W Investments.

Mimo pojawiania się kolejnych restrykcyjnych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania ryku finansowego, jak również większej aktywności odpowiednich służb inspirowanej tzw. aferą Amber Gold, mass media coraz częściej donoszą o przypadkach nierzetelnych emitentów instrumentów finansowych i ich dystrybutorów oraz problemach z dochodzeniem roszczeń przez poszkodowanych nabywców tych instrumentów (obligacji, certyfikatów inwestycyjnych). Najbardziej rozpoznawalnymi przykładami takich emitentów są w ostatnim czasie GetBack S.A. oraz fundusze inwestycyjne W Investments (cztery fundusze zamknięte aktywów niepublicznych: Inwestycje Rolne, Lasy Polskie, Inwestycje Selektywne i Vivante), zarządzane i reprezentowane przez FinCrea TFI S.A. (do czasu cofnięcia temu towarzystwu przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności), a obecnie przez depozytariusza - Raiffeisen Bank Polska S.A. Lista ta jest jednak zdecydowanie dłuższa, a znaczna jej część obejmuje szereg mniejszych niż GetBack emitentów obligacji korporacyjnych, takich jak np. Gant Development S.A., Hyperion S.A., Włodarzewska S.A., Nanotel S.A., Property Lease Fund S.A., Kerdos Group S.A., Fachowcy.pl Ventures S.A., Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o., czy Hawe S.A.

Wbrew temu, co można wywnioskować z niektórych publikacji prasowych, poszkodowani nabywcy instrumentów finansowych takich nieuczciwych emitentów, zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni (osoby fizyczne), nie są bynajmniej pozbawieni możliwości dochodzenia swoich praw i zrekompensowania zainwestowanych środków. Taka pesymistyczna ocena wynika z reguły z ograniczenia rozważanych działań wyłącznie do tych, które wymierzone są w samego emitenta. Tymczasem adresatem roszczeń mogą i często powinny być inne (niż sam emitent) podmioty, takie jak dłużnicy rzeczowi z tytułu udzielonych zabezpieczeń, dystrybutorzy (pośrednicy), a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych - także towarzystwo zarządzające funduszem i jego depozytariusz. Obowiązujące przepisy prawa dostarczają szeroki wachlarz środków prawnych, często połączonych z ułatwieniami w ich realizacji, takimi jak np. przerzucenie ciężaru dowodu na adresata roszczeń. Przemyślany dobór takich środków i ich adresatów, poprzedzony staranną i wnikliwą analizą konkretnego przypadku, nawet w sprawie, która mogłaby z pozoru wydawać się z góry przegrana, pozwala niekiedy czynić pozytywne rokowania.

Kancelaria Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy z powodzeniem świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa i reprezentacji w sprawach związanych z problematycznymi inwestycjami w instrumenty finansowe, w tym na rzecz obligatariuszy GetBack i uczestników funduszy W Investments. W tym zakresie oferujemy usługi takie jak:

  • przeprowadzenie analizy sytuacji prawno-ekonomicznej emitenta instrumentów finansowych;
  • doradztwo w zakresie działań zmierzających do odzyskania należności z tytułu niewykupionych papierów dłużnych, w tym obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych, lub przeterminowanych należności ubocznych;
  • przeprowadzenie analizy prawnej w celu oceny, czy w konkretnym przypadku istnieją podstawy do skierowania kroków prawnych przeciwko instytucji dystrybuującej papiery wartościowe, takiej jak bank czy dom maklerski;
  • reprezentowanie Klienta w negocjacjach, mediacji oraz we wszelkich możliwych postępowaniach mających na celu dochodzenie roszczeń z tytułu problematycznych inwestycji w instrumenty finansowe - zarówno cywilnych, karnych (jako pokrzywdzonego), jak i administracyjnych, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych toczących się wobec emitentów obligacji, w tym w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec GetBack.

Podmioty i osoby zainteresowane analizą i dochodzeniem opisanych wyżej roszczeń zapraszamy do kontaktu.

« »