RODO

Gdańsk, 24 maja 2018 roku

Zachęcamy do zapoznania się z ogólną klauzulą informacyjną dla osób kontaktujących się z Kancelarią Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy z siedzibą w Gdańsku telefonicznie lub poprzez e-mail.

Ogólna klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Kancelarią telefonicznie lub poprzez e-mail.

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z otrzymaniem od Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: "RODO") uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000647612, NIP 9571089251 (dalej: "Kancelaria").
 2. Kontakt z Kancelarią jest możliwy m.in. poprzez e-mail sekretariat@klpartnerzy.pl lub telefonicznie na numer +48 58 340 30 50,

oraz - o ile nic innego nie wynika z osobnej, szczegółowej informacji przekazanej Pani/Panu w tym przedmiocie:

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię, zależnie od przyczyn i charakteru Pani/Pana kontaktu z Kancelarią, są następujące:

  a) podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy będącej podstawą współpracy pomiędzy Kancelarią i Panią/Panem lub firmą, którą Pani/Pan reprezentuje lub z którą kontaktujemy się za Pani/Pana pośrednictwem, a w przypadku jej zawarcia - wykonanie tej umowy, w tym związana z nią komunikacja i dochodzenie roszczeń z nią związanych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  lub

  b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym podatkowych, rachunkowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu adwokata i radcy prawnego (art. 6 ust. 1 c RODO),

  lub

  c) realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez:

  (i)      administratora - jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z Kancelarią w związku z planowaną, istniejącą lub zakończoną współpracą (w tym przypadku do interesów tych zaliczać się mogą się w szczególności: marketing bezpośredni, obrona przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej),

  lub

  (ii)     stronę trzecią - jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z Kancelarią w charakterze pełnomocnika lub innego przedstawiciela tej strony trzeciej (w tym przypadku interes ten wyraża się w umożliwieniu stronie trzeciej kontaktu z Kancelarią za Pani/Pana pośrednictwem)

  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Podanie i umożliwienie Kancelarii przetwarzania Pani/Pana danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym (jest dobrowolne).
 2. Do odbiorców Pani/Pana danych osobowych zaliczają lub mogą zaliczać się: pracownicy i współpracownicy Kancelarii, dostawcy usług zapewniających wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych i komunikacyjnych Kancelarii, podmiot i osoby zapewniające kontrolę dostępu do pomieszczeń Kancelarii, banki, dostawcy usług rachunkowych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, inni profesjonalni doradcy, organy samorządu adwokatów i radców prawnych, notariusze, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji powyższych (mających zastosowanie) celów przetwarzania.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) - do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

« »